Saturday, November 30, 2013

Facebook పద్యాలు

ముఖపుస్తకములో నేను ప్రచురించిన కొన్ని పద్యాలను ఇక్కడ సేకరించి పెడుతున్నాను.

సచిను తెందుల్కర్ క్రికెట్టాట నుండి విరమించుకొన్న సందర్భములో

చ. ఇరువది నాల్గు వత్సరములేపుగ కాసిన చెట్టువోలె నీ
పరువుల పంట పండె, యువభారతవీక్షకకోటితృప్తమై
పరగెను, క్రీడ లన్యముల పట్టము గట్టని వింతదేశపా
మరము నదృష్టమై వెలసె, మాన్యుడవైతివి దేశరత్నమా.విజయనామ సంవత్సర కార్తికపౌర్ణమి నాడు, పెళ్లయి తొమ్మిదేళ్లు గడచిన సందర్భములో
 
ఉ. కార్తికపౌర్ణ మీ దినము, కమ్మని జ్ఞాపకముల్ జనించినే
స్ఫూర్తికి మారుపేరువయి, సుందరజీవన మార్గదర్శివై
భర్తకు తగ్గ భార్యవయి, పాయని స్నేహ సహాయమై, దయా
మూర్తివి నీవెయై నిలిచి, మోదము గూర్చితి తొమ్మి దేండ్లలోతరుణ్ తేజపాలుడు చేసిన చెడుపనిపై

ఉ. అద్దపు మేడలోన నడయాడుచు నుండెడివాడు పోవునే
బ్రద్దలుసేయ నిండ్ల నితరత్ర, తెహల్కవిలేఖరాజు వే
సద్దులడప్పురాజు వలె, సారెకు తప్పుల త్రోవదొక్కచున్
దిద్దుటకేగె నన్యులను తేరగ, చిత్తము తత్తరించెనోఆమాద్మి పక్షానికి లభిస్తున్న మద్దతుచూసి కన్నుకుట్టి కొన్ని కూటములు చేస్తున్న చెడు పనులపై

ఉ. నీతిని నమ్మి కూటమిని నిల్పిన ధీరుడు కెజ్రివాలు ప్ర
ఖ్యాతి గడించె దేశమున, కల్మషపక్షము లీసడించి రా
పై తమ కారుకూతలను ప్రక్కకు త్రోయు ప్రజాళి నమ్మికన్
గోతుల త్రవ్వి మాన్పుటకు క్రొవ్విన మూఢులవోలె గూడిరే

కూటమి - party
కల్మష పక్షము - corrupt party

Toothbrush

తెలుగు పదం గుంపులో టూత్బ్రష్ పైన జరిగిన చిన్న చర్చ, అందులో రెండు కంద పద్యాలు, ఇవిగో


నేను -
క. పిలుతురు బ్రష్షని కుంచెను
సులువుగ నాంగ్లంబున, నతి సులువుగ టూతై
చెలగెను పల్లున్, వాటిని
కలగలిపి నుడివిన వచ్చు గాదా టూత్బ్రష్


Toothbrushను పల్లకుంచె లేక పంటికుంచె అని వ్యవహరించవచ్చునని నా ప్రతిపాదన.

ఏమంటారు.

నమస్సులు, గిరి


సుబ్బాచారి గారు - 
ఇదే ట్రూ ట్రాన్స్ లేషన్ అంటే. తెలుగువారికి చక్కని తెలుగు మాట ఉంది కదా అదే మొఖంపుల్ల. చక్కగా అలా పిలుద్దాం. నాలికబద్ద అనేది మరొకటి ఉందీ. అంటే టంగ్ క్లీనర్ అన్నమాట. అనువాదాలు చేసే ముందు మన తెలుగు పదాలు వెదుకుదాం. సుబ్బాచారి పులికొండ.

నేను
పద్యం హాస్యానికి :-)

క. మక్కికి మక్కీ యైనను
చక్కని యనువాదమెపుడు సరసమె చూడన్
ప్రక్కకు త్రోయన్ దగునే
చొక్కపు పదము పులికొండ సుబ్బాచారీ

కేవలం ట్రూ ట్రాన్స్లేషనని వదులుకోవద్దు, దేశ్యమైన పదము ఇప్పటికే ఉంటే అది వేఱు.

ముఖంపుల్లని నేను వినలేదు. నాలికబద్ద తెలుసు, వాడుతాను కూడా.
 
 
సుబ్బాచారి గారు - 
మా ఖమ్మంజిల్లా లో ఈ మాట చాలా విస్తృతంగా వాడుకలో ఉంది. మీ పద్య కళ కూడా బాగుంది.   సుబ్బాచారి