Tuesday, October 18, 2011

శరశరసమరైకశూర - SaraSarasamaraika Soora

కుంతలవరాళి రాగం ఆదితాళంలో త్యాగరాజస్వామి కూర్చిన కృతి శరశరసమరైక శూర.

పల్లవి - శర శర సమరైక శూర,| శరధిమదవిదార
అనుపల్లవి - సురరిపుబల మను తూల|గిరుల కనల సమమౌ శ్రీరామ
చరణము - తొలిజేసిన పాపవనకుఠార, మా|కలనైన సేయగలేని
బలువిలును విఱిచి వెలసిన శ్రీరఘు|కులవర బ్రోవుము, త్యాగరాజనుత

తాత్పర్యం ఇది..

పల్లవి - (కాకాసుర సంహారంలో) దర్భను బాణంగా వాడిన అసదృశ శూర, (వారధి నిర్మాణానికి ముందు) సముద్రుని మదాన్ని అణచిన వీరా, శ్రీరామా

అనుపల్లవి - రాక్షసుల బలము అగ్నివంటి నీ ముందు దూదికొండ వంటిది

చరణము - నీవు మా పాపములనబడే వనమును తెగనరికే గొడ్డలివంటి వాడివి, మా వంటివారెవఱూ సాహసింపజాలని గొప్పవిల్లును విఱిచిన రఘువంశోత్తమా, త్యాగరాజుచే నుతింపబడిన శ్రీరామా.

ఇందులో గమనించవలసిన విషయమొకటి ఉన్నది. చరణములో మొదటి పంక్తిని సాధారణంగా గాయకులు తొలిచేసిన పాపవన కుఠారమా అని పాడడం కద్దు. ఇది తప్పు.

మొదటి కారణం ప్రియమిత్రుడు రాఘవుడు చెప్పింది.
మా ను పూర్వపదంలో ఎందుకు కలపకూడదంటే, సంబోధన రఘుకులవర, శరశర, సమరైకశూర... ఇలాగే ఉంది కనుక. కుఠార అనే తీసుకోవాలి తప్పితే కుఠారమా అని తీసుకోకూడదు. కుఠారమా అనటం వల్ల ఇంకొక దోషమేమిటంటే పుంరూపానికి నపుంసకత్వం ఆపాదిస్తున్నట్టు.

రెండవ కారణమేమిటంటే, తప్పుడు విఱుపు చేసి కుఠారమా అని పాడితే తరువాత పంక్తి అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా కుంతలవరాళిలో వినడానికి సొంపుగా, దరువులు వేస్తూ పాడకోవడానికి ఇంపుగా ఉండే కృతి ఇది.

==

(raagam: kuntalavaraali, taaLam: aadi)

pallavi - Sara Sara samaraikaSoora,| Saradhimadavidaara
anupallavi - suraripubala manu toola|girula kanala samamau Sree Rama
caraNam - tolijEsina paapavanakuThaara, maa|kalanaina sEyagalEni
baluvilunu virici velasina Sree Raghu|kulavara brOvumu, tyaagaraajanuta

1) Sara Sara samaraikaSoora,| Saradhimadavidaara

Sara - blade of grass (darbha)

Sara - arrow

samaraikasoora - warrior nonpareil

saradhimadavidaara - destroyer of samudra's pride/arrogance

Meaning: Rama, the destroyer of samudra's arrogance, you're like no other warrior the world knows. No other warrior can use a blade of grass as an arrow.

2) suraripubala manu toola|girula kanala samamau Sree Rama

i) sura-ripu-balamu + anu = sura-ripu-bala manu.

sura are gods

ripu is an enemy, so a suraripu is a raakshasa.

balamu is strength, anu is named

ii) toola-girulaku + anala = toola-girula-kanala (ukaarasandhi! ఉకారసంధి)

toola is cotton

girulu are mountains. girulaku is 'for mountains'

anala is fire

samamau is equivalence

Meaning: If the strength of demons is a mountain, when faced by your ferocious valor that is akin to fiery fire , it is like a cotton mountain.

3) tolijEsina paapavanakuThaara

toli is previously

cEsina is done

paapavana is sins comparable to a forest

kuThaara is an axe. A point to note is that kuThaara here is not a word by itself but relies on the earlier phrase 'paapavana'.

Meaning: If our sins were a forest, you'd be a hatchet. (Note: After kuThaara there should be small pause or break, it should not be sung as kuThaaramaa. As my dear friend Raaghava pointed out to me, that would be equivalent to choosing neutral gender similie for masculine gender. Secondly, it also leaves the next sentence in the song incomplete.)

4) maa|kalanaina sEyagalEni,
baluvilunu virici velasina Sree Raghu|kulavara brOvumu

maa kalanaina is even in our dreams

sEyagalEni is impossible

balu+vilunu is a huge bow (whcih is Siva-dhanussu)

virici is break

velasina is born

Sree Raghu+kula+vara is the exemplary one in Raghu's lineage

Meaning: Rama, the finest in Raghu's vamsa, you did something mere mortals cannot even begin to dream doing, you broke Siva's famed bow.

This kRti as with many others composed by The Great Saint has the familiar word play. A few to note are

1) Usage of Sara twice in the first line with different connotations

2) Usage of praasa - matching consonants in a pair of lines

SaraSara and Saradhi in the first line

suraripu and girulaku in the second line

toli and kala in the first line of caraNam

bala and kula in the second line of caraNam

Above all, this is a great kRti that pulls the listener into its inherent rhythm right from the start.Saturday, October 15, 2011

Nightie, Nightgown

క. నక్తీ రేపావడ రే
నక్తకము శయనదుకూల నక్తాంబరముల్
యుక్తప్రయోగమం దుప
యుక్త పదములు నయిటియను హూణనుడుగుకున్

నక్తీ, రేపావడ (రాతిరి ధరియించనగు పావడ), రేనక్తకము (రాతిరి ధరియించనగు వస్త్రము), శయనదుకూలము (నిదురించునపుడు ధరియించనగు వస్త్రము), నక్తాంబరము (రాతిరి ధరియించనగు వస్త్రము) ఇత్యాదులు నైటి యను ఆంగ్ల నుడువునకు సరిపోవునట్లు ఉపయోగించవచ్చును.

Eraser

క. చెఱిపెన తుడిపెన లిఖితా
క్షరక్షరము స్ఖలితహరము సంస్కృతిసాయం
కరమని రబ్బరని చెలగు
ఎరేజరును తెలుగున తగ నెఱుగదగు నిలన్

రబ్బరని కూడా అనబడు ఎ(ఇ)రేజరుని చెఱిపెన, తుడిపెన, లిఖితాక్షరక్షరము (వ్రాసిన అక్షరములను చెఱపివేసేది), స్ఖలితహరము (తప్పులను తుడిపివేసేది), సంస్కృతిసాయంకరము (లిఖిత వస్తువున సవరించుటలో సహాయపడునది) అని తెలుగున తెలియజేయవచ్చు.

Install

క. ఇరవుగొలుపు స్థాపింపును

స్థిరపఱపును తిరముజేయు తిరమిడు యంత్రాం

తరపు జొనుపంచును వ్యవ

హరింప చెల్లును తెలుగున నాంగ్లేస్టాలున్

ఇరవుగొలుపు (ఇరవుగొల్పు), స్థాపింపు (స్థాపించు), స్థిరపఱచు, తిరముజేయు, తిరమిడు, యంత్రాంతరపుజొనుపు (యంత్రాంతరాళపు జొనుపు) అని ఇన్స్టాలను ఆంగ్లపదమును తెలుగున వ్యవహరించ వచ్చు. ఇక్కడ అంగ్ల, ఇన్ట్సాల్ పదాలకు గుణసంధి కుదుర్చుట యుక్తమని అనిపించినది :-)

Penthouse

తే. పంచపాళి తాళ్వారము మించు యంక
ణంబు సింహాకణంబును నయముగ సరి
పోవు నున్నతంతస్తుల ఠీవియిండ్ల
కున్ వెలయి పెంటుహౌజులకున్ తెలుగున

పంచపాళి, తాళ్వారము, మించంకణము (మించు అంకణము), సింహాకణము , ఉన్నతంతస్తు ఇల్లు (లేక ఉత్కృష్టాంకణము) ఇత్యాదులు పెంట్ హౌజునకు తెలుగుపదములై సరిపోవును.

Office, workplace

క. పనితా వని కొలు వని కా
ర్యనిలయము కచేరి యనియు నరయగ బత్తెం
పునెల వని జీతతానమ
ని నుడువ నాఫీసు జెల్లు నిక్కము తెనుగున్

పనితావు, కొలువు, కార్యనిలయము (కార్యాలయము), కచేరి (కచ్చేరి - సంగీతపరమైన మఱొక అర్థముకూడా ఉన్నది), బత్తెంపునెలవు (భత్యము, బత్తెము దొరకు నెలవు), జీతతానము (జీతమిచ్చు చోటు) ఇత్యాదులుగా ఆఫీసును (వర్కప్లేసును) తెలుగున చెప్పిన చెల్లును.

Biscuits and Chocolates

క. బిక్కీలని బిస్కెటులను
చిక్కీలని చాక్లెటులను సీమయు కోకో
చక్కెర పాకంబనియున్
చక్కగ నుడువంగ నొప్పు చక్కని తెనుగున్

క. బీక్కీలని బిస్కతులని
చక్కెరచెక్కలును తీపిచక్కిలము లనీ
చెక్కలని పిండితీ పని
చక్కగ నుడువంగ నొప్పు చక్కని తెనుగున్


బిస్కెటులను బిక్కీలని (చిక్కీని పోలిన ఆంగ్లసమము), చక్కెరచెక్కలు, తీపిచెక్కలు, తీపిచక్కిలాలు, పిండితీపులు అని పిలువవచ్చు.

చాక్లెటును చిక్కీ, సీమపాకము, కోకోపాకము, చక్కెరపాకము అని పిలవవచ్చు. (చిక్కీ ఈపాటికే మన నోళ్ళలో నాని యున్నది కాబట్టి పదపరిధిని కాస్త విస్తరించి తీయగా చాక్లెటులకు కూడా వాడుకోవచ్చు.)

Escalator

క. మరయును జంత్రఁపు మెట్టులు
చరసోపానములు కదులు చక్కెక్కుడులున్
దొర లేటవంపు టెత్తెన
లెఱుఁగజను పరిపరివిధము లెస్కలెటరమున్

మరమెట్లు, జంత్రపు మెట్లు (యంత్రపు మెట్లు), చరసోపానములు, కదులు చక్కెక్కుడులు (లేక కదులెక్కుడులు), దొరలు యేటవాలు ఎత్తెన - ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఎక్కలేటరును గుర్తుపట్టవచ్చు.

నాయికా నాయకులు

In our poetic tradition, the following types of heroine were identified

Three types (trividha naayika)
1) swakeeya (స్వకీయ): one's own
2) parakeeya (పరకీయ): someone else's
3) saadhaaraNa (సాధారణ): ordinary

and then there are further eight types (ashTavidha naayika)
1) swaadheenapatika (స్వాధీనపతిక): one whose husband is subservient to her
2) vaasakasajjika (వాసకసజ్జిక): one who is awaiting her lover, and so has decorated the bedroom and also also herself
3) virahothkanThita (విరహోత్కంఠిత): one who is eagerly waiting for her lover (with viraham)
4) vipralabdha (విప్రలబ్ధ): one who cannot find her lover at the agreed spot and feels cheated and very sad
5) khandita (ఖండిత): one who is angry finding out that her lover has visited another lady before he came to her
6) kalahaantarita (కలహాంతరిత): one who has left her lover in a fit of anger, but is pining for him now
7) proshitabhartruka (ప్రోషితభర్తృక): one whose lover is away in distant countries
8) abhisaarika (అభిసారిక): one who is going to an assigned meeting spot for her lover. Abhisaarika reminds me of vasantasena walking in heavy rain towards a garden to meet chaarudatta in mrichchakaTika

Then there are 4 types of Saadharana (ordinary) Nayakaas

1) dheerodaatta (ధీరోదాత్తుడు): Rama
2) dheerodhdhata (ధీరోధ్ధతుడు): example is Bheema from Mahabharatha
3) dheeralalita (ధీరలలితుఁడు): udayana from swapnavaasavadattam
4) dheerasaanta (ధీరశాంతుఁడు): chaarudatta from mrichchakaTikam


There are 4 types of Sringaara Naayakaas
1) anukoola (అనుకూలుడు): you can say his wife is 'swaadheenapatika'
2) dakshina (దక్షిణ): like Lord Krishna, who takes care of many naayikaas very well
3) dRishTa (దృష్ట): a hardy person
4) SaTha (శఠ): a mediocre person