Saturday, December 2, 2017

కాలు తొలగిన గలుగు సౌఖ్యములు మనకు

ధనికొండవారు నేడు ఇచ్చిన సమస్య ఇది

కాలు తొలగిన గలుగు సౌఖ్యములు మనకు

ఇది తేటిగీతి పదాము. దాని వలన కాలు పదాన్ని అంత్యప్రత్యయంగా (ప్రిఫిక్స్) మార్చి వ్రాయలనుకుంటే కాలు ముందుగా వచ్చే పదము (లేక పదభాగము) ఇంద్రగణము III లేక UI అయి ఉండాలి. దాని వల్ల లోకాలు వంటి ప్రయోగాలు చెల్లవు.

నేను వాడిన రెండు రకాల ప్రయోగాలు ఇవిగో.

తే.గీ. ఆడుపెండ్లివారికి కష్టమబ్బి మరల
యెదుటి మగపెండ్లి వారల కెక్కతాళు
లంపు నవకాశమిచ్చు కట్నంపు పంప
కాలు తొలగిన గలుగు సౌఖ్యములు మనకు

- కట్నాన్ని తొలగించాలని మొదటిది

తే.గీ. పన్ను సేకరింప వెసలబాటులేని
చెడుపదార్థము వెనుకకు చేర్చలేని
ఖలుల జేబులు నింపు నక్రమపు టమ్మ
కాలు తొలగిన గలుగు సౌఖ్యములు మనకు

- అక్రమపుటమ్మకాలు తొలగించాలని రెండవది.